Vay làm nghề tự do

 Giấy tờ chứng minh thu nhập  
 
A. HƯỞNG LƯƠNG & NGÀNH NGHỀ TỰ DO  
Các giấy tờ có thể chứng minh thu nhập:  HĐLĐ hoặc Phụ lục HĐLĐ hoặc Trích lục HĐLĐ hoặc Quyết định bổ nhiệm / và Giấy tờ xác nhận thu nhập hoặc Quyết định thuyên chuyển công tác và Giấy tờ xác nhận thu nhập hoặc Quyết định thăng chức và Giấy tờ xác nhận thu nhập hoặc Hợp đồng thời vụ hoặc Hợp đồng cộng tác viên hoặc Hợp đồng dịch vụ hoặc 
 
Yêu cầu  - Bản scan màu, số lượng: 1 bản - Hình chụp: tất cả các trang, mỗi trang đều nằm gọn trong hình. Tất cả các giấy tờ chứng minh thu nhập cần chụp bản gốc - Giấy tờ có thể hiện thời hạn: phải còn thời hạn và phải còn hiệu lực tối thiểu là 1 tháng tính tới ngày cung cấp giấy tờ. - Giấy tờ xác nhận thu nhập: thời gian xác nhận chỉ chấp nhận trong 1 tháng gần nhất, tính tới ngày nộp giấy tờ cần cung cấp. Thông tin thu nhập xác nhận cần thể hiện trong vòng 3 tháng lương gần nhất. - Sao kê ngân hàng: thể hiện giao dịch 3 tháng lương gần nhất tính từ ngày cần cung cấp giấy tờ và cần có mộc tròn, chữ ký đại diện của ngân hàng và yêu cầu giáp lai giữa các trang trong trường hợp sao kê có từ 2 tờ trở lên  - HĐLĐ/ Phụ lục HĐLĐ/ Trích lục HĐLĐ/ Hợp đồng thời vụ/ Hợp đồng cộng tác viên/ Hợp đồng dịch vụ: có thời hạn tối thiểu 6 tháng, yêu cầu giáp lai giữa các trang và có 

 
 
mộc tròn, chữ ký ghi rõ họ tên của người có thẩm quyền của công ty phát hành hợp đồng lao động và chữ ký ghi rõ họ tên của khách hàng ở trang cuối - Hình ảnh và các thông tin: tên KH, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng, nội dung giao dịch chuyển lương hàng tháng trong ba (03) tháng lương gần nhất tính từ ngày cung cấp giấy tờ, tên công ty trả lương cho KH, ngày in sao kê, mộc giáp lai giữa các trang, mộc tròn và chữ ký của người có thẩm quyền của ngân hàng cần rõ ràng. - Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác: hình ảnh và các thông tin liên quan KH, tên và địa chỉ công ty KH, vị trí công việc của KH, mức lương cơ bản hàng tháng, mộc tròn và chữ ký của người có thẩm quyền của công ty KH và chữ ký của KH (nếu có) cần rõ ràng.