Evn finance

 

Theo đó, hoạt động cho vay của EVN Finance được cấp phép cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. EVN Finance có trách nhiệm thực hiện nội dung hoạt động nêu tại Quyết định này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

EVN Finance được thành lập vào năm 2008, là đơn vị thành viên EVN, là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt nam và các đơn vị thành viên. Đồng thời, công ty cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 của EVN Finance, tính đến cuối 31/12/2017, công ty có khối tài sản hơn 19.340 tỷ đồng. Khoản cho vay khách hàng của công ty đạt hơn 8.960 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2017 của EVN Finance đạt gần 212 tỷ đồng, không có sự tăng trưởng so với năm trước đó.

Tuệ An

Theo Kinh tế & Tiêu dùng